Bankowość ElektronicznaBankowość elektroniczna SGB

Historia

Bogata tradycja – pewna przyszłość słowa tego motta w pelni odzwierciedlają specyfikę działania Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim.

      Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim będzie obchodził w 2012 r. Jubileusz 115- Lecia swojego istnienia i tym samym zaliczany jest do grona najstarszych Banków Spółdzielczych  na Pomorzu Gdańskim.

    Dawne dzieje Banku z okresu XIX wieku i początków XX wieku oraz okresu międzywojennego są trudne do odttworzenia, co niejednokrotnie wiąże się z brakiem historycznych danych, a relacje ustne  ze względu na upływający czas są bardzo skąpe, a w większości przypadków  niemożliwe do ustalalenia.

    Poza tym w archiwum Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim nie zachowały się dokumenty z okresu zaboru pruskiego, dwudziestolecia międzywojennego i lat okupacji hitlerowskiej, brak też znacznej części dokumentacji z pierwszych lat działalności banku po drugiej wojnie światowej.

    Podwaliny pod starogardzką spółdzielczość bankową zostały stworzone ponad wiek temu.

Z historycznych dokumentów źródłowych wynika, że Bank Ludowy- spółka z nieograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starogardzie Gańskim  zostal reaktywowany 16 listopada 1987 roku i dnia 2 grudnia 1897 roku zapisany został do rejestru spółkowego w Sądzie Okregowym w Starogardzie Gdańskim, zaś Członków założycieli było dwudziestu trzech.

     Istnieją pewne przypuszczenia, że Towarzystwo Pożyczkowe dla Starogardu Gdańskiego moglo powstać już w drugiej połowie XIX wieku,  prawdopodobnie w 1866 roku, jednak czy jest to data pewna nie można jednoznacznie odpowiedzieć ze względu na brak wiarygodnych danych źródłowych.

    W skład pierwszego Zarządu Banku Ludowego wchodził ks Józef Block – jako przewodniczący i jednocześnie dyrektor banku, Franciszek Nagórski – kontroler i Wacław Kurowski – podskarbi., zaś na czele 9 osobowej Rady Nadzorczej stał ks. Józef Larischek – jako prezes i Aleksy Chmielecki –jako wiceprezes, skład pozostalych członków ówczesnej Rady stanowili: A. Gapski, F. Zygowski, J. Dlugonski, F. Baranowski, S. Drzewicki, Przędziński oraz ks. H. Trętowski.

      Bank Ludowy w Starogardzie Gdańskim rozpocząl swoją dzialalność kredytową z dniem 2 stycznia 1898 roku i  liczył  na koniec tegoż roku 167 członków, a obowiązkowy udział wynosił 500 marek.

   W roku 1904 nastąił wzrost liczby członków  do 560, a w 1919 roku ilość członków  osiągnęla liczbę 1020. Udziałowcami  Banku byli kupcy, rzemieślnicy, przedsiębiorcy oraz chłopi.

    Z danych źródłowych dotyczących okresu poprzedzającgo wybuch pierwszej wojny światowej, a także w czasie jej trwania wynika, że Bank zaliczany był do grona banków średniej wielkości przy stalej tendencji wzrostowej pod względem liczby członków i wielkości sumy bilansowej.   Po zakończeniu działań wojennych Bank kontynuowal swoją działalność.

   W dniu 28 stycznia 1921r. Walne Zgromadzenie dokonało zmiany nazwy Banku, który odtąd zaczął funkcjonować jako Bank Ludowy – spółdzielnia z z ograniczoną odpowiedzialnością w Starogardzie Gdańskim.

     W grudniu 1926 roku Ministerstwo Skarbu Rzeczypospolitej Polskiej wydało Bankowi Ludowemu w Starogardzie Gdańskim zezwolenie na zakup i sprzedaż walut zagranicznych na rachunek własny i obcy.

   W 1926 roku Bank liczył 1275 członków, a wysokość wkładu po reformie Władysława  Grabskiego ówczesnego Premiera i Ministra Skarbu Rzeczypospoloitej Polskiej, która miala miejsce w 1924  roku została ustalona na poziome 500 złotych polskich .

   Jeszcze nie zabliźniły się rany spowodowane przez inflację, a już w 1929 roku rozpoczął się w Polsce wielki kryzys ekonomiczny, który sparaliżował gospodarkę w tym równięż spóldzielczość bankową.

    Druga połowa lat trzydziestych to trudny okres dla ogółu spóldzielni, w tym Banku Ludowego w Starogardzie Gdańskim.

     W dniu 2 września 1939 roku miasto Starogard Gdański zostało zajęte przez wojska hitlerowskie, zacząl się trwający do początków marca 1945r. reżim, okupant w tym czasie poddał represjom wielu działaczy i członków Banku.

    Bank Ludowy w Starogardzie Gdańskim, choć sam borykał się z wieloma trudnościami, przychodził społeczenstwu Kociewia z pomocą i taka sytuacja trwała  do czasu wybuchu drugiej wojny światowej.

      Dnia 10 maja 1940r. w stan likwidacji został postawiony Bank Ludowy w Starogardzie Gdańskim, w czasie wojny przepadly kapitaly banku, nie przeszkodziło to jednak w latach 1946-1947 w podjęciu przez ówczesnych działaczy spóldzielczych trudnej decyzji zmierzającej do reaktywowania i przywrocenia na nowo działalności Banku.

     Tak więc w swej działalności Bank miał swoje wzloty i upadki. Te pierwsze były wynikiem niezwykle ofiarnej i pełnej patriotyzmu i zaangażowania postawy działaczy, zaś drugie to wynik ucisku pruskiego zaborcy dążącego do zniszczenia polskości na Pomorzu Gdańskim .

    W pierwszym okresie swojej powojennej historii Bank nie skupiał jeszcze dużej liczby członków, ale stopniowo rozwijal swoją działalność operacyjną i w krótkim okresie czasu rozwinął gromadzenie wkładów pieniężnych i udzielanie potrzebnych szczególnie w tamtym czasie społeczenstwu kredytów.

   W 1948 roku  Bank liczył 298 członków, wysokośc udziału wynosiła 2000 złotych, zostaly rozwiązane również w tym roku  problemy lokalowe Banku i ostatecznie przydzielono mu lokal przy ul. Rynek 8 w Starogardzie Gdańskim, w którym to funkcjonuje po dzień dzisiejszy.

   Dzięki wielkiemu uporowi i zaangażowaniu ówczesnych działaczy i pracowników Bank już w krótkim czasie swojej działalności stanął w rzędzie dobrze działających instytucji finansowych woj. gdańskiego.

     W okresie swej długoletniej historii Bank działał pod różnymi nazwami: Bank Ludowy w  Starogardzie Gdańskim, Bank Ludowy – Spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością w Starogardzie Gdańskim, Gminna Kasa Spółdzielcza, Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa (SOP).Obecna nazwa Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim obowiązuje od 1973 roku. Liczne zmiany nazwy nie miały jednak nic wspólnego ze zmianą profilu działalności, a wręcz przeciwnie  Bank realizował i realizuje swoje pierwotne cele poprzez finansowanie lokalnej społeczności, propagując jednocześnie umiejętność gospodarowania zasobami pieniężnymi.

     Ustawa z dnia 20 stycznia 1990 roku „O zmianach w organizacji i działalności spóldzielczości” wymagała przyspieszonych działań związanych m.in. z organizacją Zebrań Przedstawicieli, wyborem nowej Rady Nadzorczej i Zarządu Banku.

    Zaczęło się wchodzenie w ważny etap nowego formuowania funkcji polskiej spółdzielczości oraz określenia jej form działania. Bank Gospodarki Zywnościowej przedstawił ofertę usług i czynności jakie może wykonywać na rzecz zrzeszonych na zasadach dobrowolności zrzeszonych z  nim Banków Spółdzielczych.

    W tej sytuacji ówczesna Rada Nadzorcza Banku w dniu 31 grudnia 1992 roku podjęla uchwałę o podpiasniu umowy o zrzeszeniu się pomiędzy Bankiem Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim, a Bankiem Gospodarki Żywnościowej w Starogardzie Gdańskim.

    Dnia 24 czerwca 1994 roku Sejm RP uchwalił ustawę o restrukturyzacji Banków Spółdzielczych w Polsce, zgodnie z którą Banki Społdzielcze zachowały daleko idącą autonomię.

    Do sukcesów Banku należy zaliczyć wprowadzenie na początku lat dziewięćdziesiątych pełnej komputeryzacji.

W 1994 roku w tajnym głosowaniu nastąpila zmiana na stanowisku prezesa Zarządu, którym został wtedy  i jest po dzień dzisiejszy Zenon Błański.

    Drugim bardzo ważnym wydarzeniem dla Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim było podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą Banku o przyłączniu ościennych banków, które z mocy prawa stały się placowkami ( Oddziały, Filie ) wchodzącymi w strukturę Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim.

Proces przyłączania poszczegolnych banków kształtowal się nastepujaco:

- 1.04.1997r  Skarszewy wraz z plcowkami w Nowej Karczmie i Liniewie

- 1.07.1998r Lipusz wraz z placówką w Dziemianach

- 1.07.1998r. Stara Kiszewa

   Takie zmiany były potrzebą chwili, gdyż założenia Narodowego Banku Polskiego, jak i Banku Regionalnego sprowadzały się do takiego samego stanowiska, a mianowicie przewidywały, że w województwie gdańskim będzie tylko kilka Banków Spółdzielczych.                             

    Początek nowego stulecia zapoczątkował szereg zmian w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim. Wskutek fuzji na poziomie Bankow Zrzeszających wywołanych zmianami ustrojowymi w sektorze bankowości spółdzielczej w kraju zmianie uległ Bank Regionalny, którym stał się Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. z siedzibą w Poznaniu.

     Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim posiada obecnie strukturę wielooddziałową, w ramach której funkcjonują: Centrala, 3 Oddziały i 10 Filii. Zasięgiem swego działania obejmuje dziewięć gmin z Powiatu Starogardzkiego oraz Powiatu Kościerskiego, co sprawiło, że Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim, którego korzenie tkwią w stolicy etnograficznego Kociewia „przeniósł” zasięg swojego działania również na obszar Kaszub.

     Aktualnie Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim oprócz placówki macierzystej posiada trzy Oddziały tj. w Skarszewach, Lipuszu i Starej Kiszewie oraz filie w Bobowie, w Starogardzie Gdańskim - Filia Nr 1 -  Starostwo Powiatowe, Filia Nr 2 - ul. Wybickiego, Filia Nr 3 -  Urząd Miejski oraz Filia Nr 4 -  Urząd Skarbowy, ponadto Filia Nr 1 w Skarszewach, Nowej Karczmie, Liniewie oraz w Dziemianach oraz w Kaliszu.

   Rok 2010 obfitowal również w doniosle wydarzenia mające wplyw na przyszły  rozwoj Banku.

   Oto dwa najważniejsze z nich, a mianowicie rozpoczęcie modernizacji Centrali BS w Starogardzie Gdańskim oraz wdrożenie przez ASSECO POLAND zintegrowanego systemu informatycznego DEF3000.

    Nadmienić należy, że Bank Spóldzielczy w Starogardzie Gdańskim jako pierwszy spośród należących do Grupy SGB  pilotażowo wdrożył od niedawna ten system, który w niedalekiej przyszłości będzie służył calej spółdzielczości bankowej. 

    Mamy głęboką nadzieję, że powyższe przedsięwzięcie i bardzo nowoczesne rozwiązanie informatyczne   posłuży Bankowi Spółdzielczemu w Starogardzie Gdańskim do podniesienia w sposób absolutnie innowacyjny i nowoczesny poziomu dotychczasowo świadczonych usług bankowych.                

    Jak widać działalność Banku rozwinięta została na szeroką skalę, z niewielkiej instytucji finansowej ściśle związanej z rolnictwem przekształciła się w nowoczesny, uniwersalny i dynamicznie rozwijający się Bank, obsługujący nie tylko rolnictwo, ale również mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa osoby fizyczne oraz jednostki samorządu terytorialnego.

     Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim  dorównuje swoją bogatą ofertą, bankom komercyjnym,  a to co Go odróżnia , to wrażliwość na problemy lokalne, to chęć wspierania i pomagania czynnym udziałem w życiu lokalnych społeczności i zrozumieniu ich potrzeb,

      Wspiera również finansowo liczne imprezy zarówno te o charakterze sportowym jak i kulturalnym, udziela licznych darowizn zarówno osobom fizycznym, ak również licznym placówkom oświatowym, wychowawczym, sponsoruje liczne działania organizacji pozarządowych – działalność licznych Kół Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Dzięki licznym wsparciom finansowym podmioty  te mogą czynnie uczestniczyć w licznych konkursach i imprezach, które są organizowane na poziomie nie tylko gminnym, ale również powiatowym, a niekiedy o zasięgu wojewódzkim, a niekiedy również także ogólnopolskim

    Silna pozycja Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim oraz jego wiarygodny i przekonywujący wizerunek powoduje to, że jest on prężnie działającą instytucją  finansową  inicjatorem,  fundatorem projektów o charakterze gospodarczym , społecznym i kulturalnym.

    Sytuacja finansowa BS w Starogardzie Gdańskim jest na dzień dzisiejszy zadowalająca i ustabilizowana, o czym świadczą chociażby dodatnie wyniki finansowe, systematyczny wzrost sumy bilansowej,obliga kredytowego oraz wzrost funduszy własnych, których poziom 1 mln euro Bank już dawno temu przekroczył.

     Poważne osiągnięcia Banku  Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim oraz jego ugruntowana i wysoka pozycja w spółdzielczości bankowej, a co za tym idzie w całym polskim systemie bankowym jest wynikiem wielkiego zaangażowania działaczy, dobrze kierującemu i odpowiedzialnemu Zarządowi BS oraz wysoko wykwalifikowanej, gotowej na wszelkie wyzwania, operatywnej i zdyscyplinowanej załodze, która dba o szybką, profesjonalną i w miłej atmoferze przeprowdzaną obsługę Klientów Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim.

    Bez ludzi,  którzy tworzą bank, pracują w nim i z jego  usług korzystają nie moglibyśmy dziś szczycić się 115 letnią bogatą historią i tradycją.

Lubisz tą stronę?


Nasza strona używa ciasteczek (ang. cookie). Korzystając ze strony wyrażasz
zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.